Khuyến Học

Tác giả: Fukuzawa Yukichi

“Trời không sinh ra người đứng trên người Mọi người sinh ra đều bình đẳng, Nếu có khác biệt là do học vấn Không có gì đáng sợ hơn là ngu dốt”

(Trích Khuyến Học)

0