Không Bao Giờ Là Thất Bại, Tất Cả Là Thử Thách

Tác giả: Chung Ju-Yung

“Nếu toàn tâm toàn ý dốc sức thì bất cứ việc gì cũng có thể thành công”

(Trích Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách)

0